หัวข้อ
วันที่สัมมนา
รายละเอียด
ลงทะเบียน
Link
QR Code
August  
The Effectiveness of Legal Internal Audit for Environmental & Health-Safety : ประสิทธิผลการตรวจติดตามภายใน ด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาชีวอนามัย เพื่อยกระดับผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร 16/08/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3kAupos
Requirement Quality Management System ISO9001:2015 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015 18/08/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3KzqMJP
Internal Quality Audit ISO9001:2015 เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO9001:2015 25/08/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3LDY2kF
September  
Requirement Environmental System ISO14001:2015 : ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO14001:2015 13/09/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3OVyzVC
The Effectiveness of Manufacturing Process (Planning/Production/Quality Control) by Turtle Diagram technique : ประสิทธิผลการบริหารกระบวนการผลิต (วางแผน/ผลิต/ควบคุมคุณภาพ) ด้วยเทคนิคแบบผังเต่า (ครบจบทุกมิติ) 15/09/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3MMJizX
The Effectiveness of Document Information Control : ประสิทธิผลการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กร 22/09/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3F7F4QW
October  
The Greatest of QMR/EMR สุดยอดการเป็น QMR/EMR ผู้นำระบบบริหารมาตรฐาน ISO 18/10/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/37cF9pW
Requirement Health &Safety ISO45001:2018 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO45001:2018 20/10/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/37STZCt
The effectiveness of Safety Management in factory : ประสิทธิผลการบริหารด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 25/10/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3vChQPB
November  
Requirement Quality Management System ISO9001:2015 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015 10/11/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3KEVkKh
The Effectiveness of Basic Leadership management : ประสิทธิผลของภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำหรับผู้นำขั้นต้น 15/11/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3w2cV9A
The effectiveness of Machine Maintenance System in factory ประสิทธิผลการบริหารระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 22/11/2022 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3Ky0k3b

SEARCH


บริษัทที่ผ่านการรับรอง

SEMINAR

Scroll Up