EVENT CARLENDAR

วันที่ กิจกรรม

กันยายน 2564


7 ก.ย. 2564 Requirement & Implementation ISO14001:2015 : ไขความรู้ข้อกำหนด ISO14001:2015 ทำง่าย ทำได้จริง
14 ก.ย. 2564 Hazardous Risk Assessment เทคนิคการชี้บ่งประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21-22 ก.ย. 2564 Auditor - Internal Audit IATF16949:2016 : เทคนิคการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน IATF16949:2016
28 ก.ย. 2564 On the Job Training : เทคนิคการเพิ่มศักยภาพพนักงานด้วยการอบรม

สิงหาคม 2564


3 ส.ค. 2564 Enviremental Aspect Evaluate ISO14001:2015 การค้นหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
11 ส.ค. 2564 Auditor - Internal Audit ISO45001:2018 : เทคนิคการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน ISO45001:2018
17 ส.ค. 2564 The Manaement of 7 Wastes of Lean Manufacturing การบริหารความสูญเปล่า 7 ประการในการผลิตเพิ่มกำไร
24 ส.ค. 2564 SPC :Statistical Process Control (SPC) การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ

กรกฎาคม 2564


6 ก.ค. 2564 The Effectiveness of Process Management for QMS : การบริหารกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศในระบบการจัดการคุณภาพ QMS
13 ก.ค. 2564 Requirement & Implementation ISO9001:2015 :เอาให้ชัดข้อกำหนด เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง Requirement & Implementation ISO9001:2015 :เอาให้ชัดข้อกำหนด เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง
20 ก.ค. 2564 Auditor - Internal Audit ISO14001:2015 :เทคนิคการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน ISO14001:2015
27 ก.ค. 2564 Failure Mode & Effect Analysis of Process (PFMEA) NEW Version 2019 (Brief): การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (ฉบับกระชับ)

มิถุนายน 2564


3-4 มิ.ย. 2564 Requirement & Implementation IATF16949:2016 : การประยุกต์ใช้ความรู้ข้อกำหนด IATF16949:2016
10 มิ.ย. 2564 Requirement & Implementation ISO45001:2018. : รู้ให้ลึกซึ้งถึงข้อกำหนด เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้งานได้เลย
17 มิ.ย. 2564 Advance Product Quality Planning : APQP การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
29 มิ.ย. 2564 Requirement & Implementation ISO14001:2015 : ไขความรู้ข้อกำหนด ISO14001:2015 ทำง่าย ทำได้จริง

พฤษภาคม 2564


7 พ.ค. 2564 The Effectiveness of Process Management for QMS : การบริหารกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศในระบบการจัดการคุณภาพ QMS
11 พ.ค. 2564 Requirement & Implementation ISO9001:2015 :เอาให้ชัดข้อกำหนด เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง
13 พ.ค. 2564 Auditor - Internal Audit ISO14001:2015 : เทคนิคการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน ISO14001:2015
14 พ.ค. 2564 Advance Product Quality Planning : APQP การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
20-21 พ.ค. 2564 Failure Mode & Effect Analysis of Process (PFMEA) NEW Version 2019 : การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
28 พ.ค. 2564 The Effectiveness of Process System Management : การจัดการกระบวนการผลิตที่มีสารเคมีในโรงงาน (PSM)

เมษายน 2564


6 เม.ย. 2564 Requirement & Implementation ISO14001:2015 : ชัดเจนถึงข้อกำหนด เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง
8 เม.ย. 2564 Hazardous Risk Assessment of ISO45001:2018 : เทคนิคการชี้บ่งประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภั
22 เม.ย. 2564 พัฒนาระบบงาน ด้วยมาตรฐาน ISO , The Power of ISO mindset
27 เม.ย. 2564 Auditor - Internal Audit ISO9001:2015 : พัฒนาทักษะ พัฒนาผู้ตรวจติดตามภายใน ภายใน ผู้ตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015
28,29 เม.ย. 2564 Auditor - Internal Audit IATF16949:2016 : พัฒนาระบบงาน บริหารผู้ตรวจติดตามภายใน IATF16949:2016

มีนาคม 2564


9 มี.ค. 2564 การพัฒนาประสิทธิผล ระบบควบคุมเอกสาร/สารสนเทศDocument Control ในระบบ ISO9001/ISO14001
16 มี.ค. 2564 Requirement & Implementation ISO45001:2018. : รู้ให้ลึกซึ้งถึงข้อกำหนด เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้งานได้เลย
18 มี.ค. 2564 พัฒนาระบบงาน ด้วยมาตรฐาน ISO, The Power of ISO mindset
23 มี.ค. 2564 Risk Assessment ISO9001:2015 / ISO14001:2015 : เทคนิดการวิเคราะห์ ค้นหา ชี้บ่งความเสี่ยงในระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
24 มี.ค. 2564 Requirement & Implementation ISO9001:2015 :เอาให้ชัดข้อกำหนด เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง

SEARCH


บริษัทที่ผ่านการรับรอง