หัวข้อ
วันที่สัมมนา
ราคา
สถานที่
รายละเอียด
ลงทะเบียน
Link
QR Code
January  
ISO9001:2015 Requirment and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015

25/01/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3srNCwA
ISO45001:2018 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO45001:2018

26/01/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3gFLajn
February  
ISO9001:2015 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO9001:2015

09/02/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3sn7twR
ISO14001:2015 Requirement and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO14001:2015

15/02/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3zb05Z4
The Greatest of QMR/EMR accountability and responsibility :

สุดยอดการเป็น QMR/EMR มืออาชีพ หน้าที่และความรับผิดชอบ

16/02/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3Fd13aX
The Successfully of Risk Assessment of Quality Management System :

แนวทางความสำเร็จการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

23/02/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3D21Rgd
March  
The Successfully of Quality Process Management :

แนวทางความสำเร็จของการบริหารกระบวนการในระบบคุณภาพ

09/03/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3FjA3pV
ISO14001:2015 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO14001:2015

14/03/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3UuM5kF
The Successfully of Cost Reduction by 7 Wastes Management :

แนวทางความสำเร็จการลดต้นทุนด้วยการบริหารความสูญเปล่าทั้ง 7

22/03/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3FjA3pV
The Effectiveness of Document Information Control :

ระบบการควบคุมเอกสารสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล

23/03/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3EUqyMA
The Successfully of Hazardous Risk Identify in OHSMS :

แนวทางความสำเร็จในการค้นหาและชี้บ่งอันตรายในระบบอาชีวอนามัยฯ

28/03/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3H15RBd
April  
Environmental Siginificant Aspect Evaluate :

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสู่การควบคุม

04/04/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
https://bit.ly/3OWstVv
ISO9001:2015 Requirment and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015

05/04/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3VJ9DmX
ISO45001:2018 Requirement and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO45001:2018

26/04/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3Vs7CvE
IATF16949:2016 Requirement & Implementation ( Shot brief) :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF16949:2016 (ภาคสรุป)

27/04/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3EXKIFC
Train to be the LEADER by Leadership overall techniques :

ประสิทธิผลสร้างคน เป็นหัวหน้างาน ด้วยเทคนิคต่างๆของการเป็นผู้นำที่ดี

28/04/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3B45H8n
May  
ISO9001:2015 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO9001:2015

04/05/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3XTu6Y0
The Obligation/Legal of Environmental management System :

กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

09/05/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3UpB30a
IATF16949:2016 The effectiveness of System Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ IATF16949:2016

11/05/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3EW3gG7
ISO45001:2018 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO45001:2018

16/05/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3FmhwJV
The Effectiveness of Machine Management System infactory :

ประสิทธิผลการบริหารจัดการเครื่องจักรในโรงงานฯเพิ่มมูลค่าลดต้นทุน

17/05/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3FhPG1h
The Overall Successfully of Safety Managemment in Factory :

องค์รวมความสำเร็จในการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

23/05/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3ujKrIg
The Successfully of KPIs for Improvement process :

แนวทางความสำเร็จการกำหนดเป้าหมายการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

25/05/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3Uor7UM
June  
The Successfully of Quality Process Management :

แนวทางความสำเร็จของการบริหารกระบวนการในระบบคุณภาพ

02/06/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3VjJonn
Environmental Siginificant Aspect Evaluate :

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสู่การควบคุม

06/06/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3OSzzui
IATF16949:2016 The effectiveness of Manufacturing Process and Product Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายใน กระบวนการผลิต และตรวจสอบผลิตภันฑ์

09/06/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3FlHpcE
ISO14001:2015 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO14001:2015

13/06/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3W2qrFV
The Coaching technique training by On the Job Training (OJT) :

เทคนิคการสอนงานด้วย OJT อย่างมีประสิทธิภาพ

16/06/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3B6b1bA
The Obligation/Legal of Occupational Health & Safety Management System :

กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20/06/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
http://bit.ly/3OWbUcn
July  
The Successfully of Quality Process Management :

แนวทางความสำเร็จของการบริหารกระบวนการในระบบคุณภาพ

02/07/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
ISO45001:2018 Requirement and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO45001:2018

04/07/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
ISO9001:2015 Requirment and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015

06/07/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Successfully of Hazardous Risk Identify in OHSMS :

แนวทางความสำเร็จในการค้นหาและชี้บ่งอันตรายในระบบอาชีวอนามัยฯ

18/07/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Great Basic Tools of Routine Work by 5 S(ส) Improvement :

สุดยอดเครื่องมือเบื้องต้นการบริหารงานประจำวันด้วยเทคนิค 5 สเพื่อการพัฒนางาน

20/07/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Effectiveness of Document Information Control :

ระบบการควบคุมเอกสารสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล

24/07/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
IATF16949:2016 Requirement & Implementation ( Shot brief) :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF16949:2016 (ภาคสรุป)

27/07/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
August  
ISO9001:2015 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO9001:2015

04/08/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Successfully of Risk Assessment of Quality Management System :

แนวทางความสำเร็จการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

11/08/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
ISO14001:2015 Requirement and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO14001:2015

16/08/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Obligation/Legal of Environmental management System :

กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

23/08/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
Train to be the LEADER by Leadership overall techniques :

ประสิทธิผลสร้างคน เป็นหัวหน้างาน ด้วยเทคนิคต่างๆของการเป็นผู้นำที่ดี

24/08/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
ISO45001:2018 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO45001:2018

30/08/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
September  
Environmental Siginificant Aspect Evaluate :

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสู่การควบคุม

06/09/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
ISO9001:2015 Requirment and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015

08/09/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Successfully of Cost Reduction by 7 Wastes Management :

แนวทางความสำเร็จการลดต้นทุนด้วยการบริหารความสูญเปล่าทั้ง 7

14/09/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Successfully of Quality Process Management :

แนวทางความสำเร็จของการบริหารกระบวนการในระบบคุณภาพ

15/09/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
IATF16949:2016 The effectiveness of System Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ IATF16949:2016

22/09/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
October  
ISO14001:2015 Requirement and Implementation :

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO14001:2015

03/10/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
ISO9001:2015 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO9001:2015

05/10/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
ISO14001:2015 The effectiveness of Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO14001:2015

10/10/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Obligation/Legal of Occupational Health & Safety Management System :

กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17/10/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
IATF16949:2016 The effectiveness of Manufacturing Process and Product Internal Auditor :

ประสิทธิผลการพัฒนาผู้ตรวจติดตามภายใน กระบวนการผลิต และตรวจสอบผลิตภันฑ์

19/10/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Effectiveness of Mahine Management System infactory :

ประสิทธิผลการบริหารจัดการเครื่องจักรในโรงงานฯเพิ่มมูลค่าลดต้นทุน

26/10/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
November  
The Successfully of Quality Process Management :

แนวทางความสำเร็จของการบริหารกระบวนการในระบบคุณภาพ

09/11/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Powerful of communication with overall technique for improvement :

พลังความสำเร็จของการสื่อสารด้วยเทคนิคต่างๆเพื่อการพัฒนา

09/11/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Obligation/Legal of Environmental management System :

กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

14/11/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Greatest of QMR/EMR accountability and responsibility :

สุดยอดการเป็น QMR/EMR มืออาชีพ หน้าที่และความรับผิดชอบ

15/11/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Coaching technique training by On the Job Training (OJT) :

เทคนิคการสอนงานด้วย OJT อย่างมีประสิทธิภาพ

16/11/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Successfully of KPIs for Improvement process :

แนวทางความสำเร็จการกำหนดเป้าหมายการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

23/11/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
December  
The Overall Successfully of Safety Managemment in Factory :

องค์รวมความสำเร็จในการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

13/12/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน
The Great Basic Tools of Routine Work by 5 S(ส) Improvement :

สุดยอดเครื่องมือเบื้องต้นการบริหารงานประจำวันด้วยเทคนิค 5 สเพื่อการพัฒนางาน

14/12/2566 4,500 Morino Hotel at Sriracha Chonburi ลงทะเบียน

SEARCH


บริษัทที่ผ่านการรับรอง

SEMINAR

Scroll Up