TICA Edutainment Center

TEC we are training solutions for your business needs


เราสั่งสมประสบการณ์การเข้าไปตรวจระบบมาตรฐานสากล (ISO) ให้แก่องค์กรต่างๆมากมาย กว่า 15 ปี สิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามมาตลอดในเรื่องการพัฒนาบุคคลากร คือ จะทำอย่างไรให้มี คนเก่ง มีความสามารถ ใจรักองค์กร และ ร่วมพัฒนาไปพร้อมกันกับองค์กรได้ อุปสรรคสำคัญของการทำงานต่างๆมากกว่าครึ่ง มาจาก “ คน ” หรือ “บุคลากร” ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ขาดความกระตือรือร้นในงานที่ทำ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ กระบวนการอบรมภายในบางส่วนอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจาก องค์กรอาจขาดองค์ความรู้ที่ดีที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องการบริหารคนและทำให้คนในองค์กรมีความรู้ความสามารถและรักองค์กรมากขึ้น ให้เรา Tica Edutainment Center มองเห็นและเข้าใจปัญหาที่หลายๆองค์กรประสบอยู่ จึงจะขอเป็นเพื่อนคู่คิด และส่วนหนึ่งในการพัฒนา ให้กับหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดกับพนักงานของท่านและความยั่งยืนขององค์กรต่อไปในอนาคต...

บริการของ TEC

HOT TRAINING          หลักสูตรอบรมมาใหม่.....

- IATF16949:2016

- ISO9001:2015

- ISO14001:2015

- ISO45001:2018

- Risk Management

- GHPs/HACCP Draft revision. 5 

- Conference Training 


Inhouse Training หลักสูตรอบรมภายใน

ทีมวิทยากร TEC

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ TEC


เรามีทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ พร้อมองค์ความรู้ในสายงานด้านต่างๆ อาทิ การผลิต, ควบคุมคุณภาพ, งานจัดซื้อและควบคุมผู้ขาย, การขาย/การตลาดและดูแลลูกค้า (CRM), การบริหารระบบมาตรฐานสากล (ISO), งานธุรการ (Admin) ในโรงงาน , กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment& Safety) และอื่นๆอีกมากมาย และจากประสบการณ์การบริการฝึกอบรมทั้งภายใน (in-house)และภายนอกองค์กร (public training) มากกว่า 300 องค์กร กว่า 150 หลักสูตร ภายใน 15 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเข้าไปให้การอบรมให้แก่องค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเราจะไม่หยุดในการพัฒนาการให้บริการฝึกอบรมเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ แก้ไปปัญหาที่ท่านประสบอย่างตรงจุดมากที่สุดเพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงไปพร้อมกัน .....


การอบรมที่เข้าถึงผู้เรียนมากที่สุด ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่องค์กรท่านคาดหวัง และเรายังสามารถออกแบบการอบรมให้ตรงจุดเฉพาะองค์กรของท่าน พร้อมด้วย workshop ที่สร้างสรรค์ ฝึกให้เกิดการปฏิบัติพร้อมกับการเรียนรู้ ดังนั้นผู้เรียนไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้ ยังเกิดทักษะ และต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง (ระยะเวลาอบรม อาจใช้ 1-3 วันขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรท่านและผลลัพธ์ที่ท่านคาดหวัง และสามารถจัดนอกสถานที่ได้เพื่อสร้างบรรยากาศการอบรมที่ดี)

 

IATF16949:2016

OHSAS18001:2007 transition to ISO45001:2018 (New Coming)


การอบรมที่มุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามที่องค์กรท่านต้องการอย่างครบวงจรด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เน้นการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างทีมงาน การสร้างหัวหน้างาน การพัฒนางานประจำ ฯลฯ เพราะ TEC เข้าใจว่าเป็นอย่างดีว่าองค์กรจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ต้องไม่หยุดการพัฒนา เราจึงสร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาที่หลากหลายของแต่ละองค์กร นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรยังสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างกลมกลืนกับระบบมาตรฐานสากล(ISO) ที่ท่านดำเนินอยู่ได้อย่างลงตัว ดังนั้นจึงไม่เป็นเพียงแค่การอบรมที่เรียนแล้วไปประยุกต์ใช้เฉพาะจุด แต่จะเป็นการอบรมเพื่อให้สามารถประสานความคิดให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือ ขจัดจุดอ่อน สร้างความแข็งแรง ลดความเสี่ยงให้องค์กร นั่นเอง

 • Kaizen Activity กิจกรรมการปรับปรุงต่อยอดความสำเร็จขององค์กร
 • Logical Thinking ตรรกะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • 10 Key success for ISO9001 เทคนิคไขความลับสู่ความสำเร็จของการทำกิจกรรม ISO9001
 • TOC (Theory of Constrain) เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
 • Cost of Poor Quality Management ต้นทุนแห่งคุณภาพและการบริหารจัดการ
 • 3 Why Analysis เทคนิคการหาสาเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาจากเหตุรากเหง้าที่แท้จริง
 • Cost Reduction การลดต้นทุนที่ไม่ลดคุณภาพ
 • 7 Wastes ความสูญเปล่าทั้ง 7 ที่ฉุดกำไรบริษัท
 • 5 S Activity กิจกรรมเพื่อส่งเสริมรากฐานการทำงานที่ดี
 • Quality Awareness การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
 • Visual Control & 5S Technique for Real Improve การบริหารด้วยการมองเห็นด้วย 5 เทคนิค 5 ส เพื่อการปรับปรุง
 • Time Management เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จรอบด้าน
 • Happy Work Place คนสำราญงานลุล่วง
 • OJT (On The Job Training) เทคนิคการสอนงานเพื่อการสร้างลูกน้อง
 • Competency & Skill Management การพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงาน
 • Team Work สร้างทีมสร้างองค์กร
 • Positive Thinking for productivity ความคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแห่งความสำเร็จ
 • HoRenSo การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 • The Leadership หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก ผู้บริหารเชื่อมั่น
 • Quality Awareness จิตสำนึกคุณภาพ
 • Easy Document & Record Control เทคนิคการควบคุมเอกสาร-บันทึกอย่างไรให้ง่าย
 • Energy Management System เทคนิคการบริหารจัดการพลังงาน
 • Creative Thinking for Achieve target ปลดล็อคความคิด พิชิตชัยเป้าหมาย


TEC เล็งเห็นสิ่งที่องค์กรในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ให้ความสำคัญยิ่ง เพื่อให้เกิด productivity, ขจัดความสูญเปล่า, ขจัดความผิดพลาดในการทำงาน และ เพิ่มกำไร ในทุกจุดการผลิต ซึ่งเป็น Key process ของแต่ละองค์กร ด้วยประสบการณ์ของเราในฐานะทีมผู้ตรวจประเมินที่สะสมองค์ความรู้ใหม่ๆ หลากหลายที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรท่าน เพื่อให้เข้าถึงคำว่า “ more improvement : more profit “ ได้อย่างแท้จริง

 • QC 7 Tools เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการเชิงสถิติต่างๆ
 • QC Circle (QCC) for Improvement and Building for Quality Awareness” การจัดการคุณภาพแบบองค์รวมและการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
 • Zero Defect การควบคุมของเสียในกระบวนการเพื่อลดเคลมจากลูกค้า
 • Lean การผลิตไร้ความสูญเปล่า
 • 5 GEN เพิ่มมูลค่า เลิกทำเรื่องไร้ค่า
 • OEE (Overall Equipment Efficiency) เทคนิคการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร
 • Supply Chain Management การบริหารห่วงโซ่คุณภาพ ประสานทุกทิศเพื่อความสำเร็จอขององค์กร
 • Kamban & Visual Control ควบคุมการผลิตด้วยบัตร Kamban และควบคุมด้วยสายตา
 • TQM (Total Quality Management) ระบบบริหารคุณภาพแบบองค์กรวม
 • KPIs & Balance Scorecards เทคนิคการกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับผลลัพท์ที่คาดหวัง
 • Six Sigma เพื่อประสิทธิภาพของการควบคุมการผลิตแบบไร้ของเสีย

 • การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน

 • CCCF (Completely Check Completely Find Out)
 • KYT (Kiken Yoshi Training)


TEC บริการหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเพื่อลดอุปสรรคของการบริหารจัดการระบบตามมาตรฐานสากล (ISO) รวมถึงระบบต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ขจัดปัญหาการร้องขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร สามารถประสานงานกันภายในองค์กร เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ใกล้เคียงกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อาทิหลักสูตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมุมมองเชิงบริหาร อบรมเป็นภาษาญี่ปุ่นในระดับเจ้าของภาษา Japanese Training Version

 • Transition to ISO9001:2015
 • Transition to ISO14001:2015
 • Transition to IATF16949:2016
 • Risk Assessment for ISO9001, ISO14001 or IATF16949
 • Role of Management and Technique work with Thai Staff เทคนิคการทำงานกับคนไทย (วัฒนธรรม,วิถีชีวิต,แนวคิด-มุมมอง)


การอบรมที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เลือกสรรหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มย่อย และได้พบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ กับผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานควบคู่ไปกับความรู้ที่จะได้รับในแต่ละหลักสูตร

 


เรามีทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ พร้อมองค์ความรู้ในสายงานด้านต่างๆ อาทิ การผลิต, ควบคุมคุณภาพ, งานจัดซื้อและควบคุมผู้ขาย, การขาย/การตลาดและดูแลลูกค้า (CRM), การบริหารระบบมาตรฐานสากล (ISO), งานธุรการ (Admin) ในโรงงาน , กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment& Safety) และอื่นๆอีกมากมาย และจากประสบการณ์การบริการฝึกอบรมทั้งภายใน (in-house)และภายนอกองค์กร (public training) มากกว่า 300 องค์กร กว่า 150 หลักสูตร ภายใน 15 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเข้าไปให้การอบรมให้แก่องค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเราจะไม่หยุดในการพัฒนาการให้บริการฝึกอบรมเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ แก้ไปปัญหาที่ท่านประสบอย่างตรงจุดมากที่สุดเพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงไปพร้อมกัน .....